magyar | english

Záróvizsga információk 2014 után kezdett hallgatók részére

2023. NOVEMBER 14. Hírek Oktatás, Tanulmányi Ügyek

Kedves (volt) Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024. tanév februári záróvizsga időszaka a Karon 2024. február 19-től 2024. március 21-ig tart, melyre a jelentkezés formanyomtatványa az alábbi linkről letölthető: 

https://www.etk.pte.hu/public/upload/files/oktatas/nyomtatvanyok/zarovizsgara-jelentkezes_2024_02.pdf

 

A jelentkezési lapot a Tanulmányi Osztálynak legkésőbb 2024. január 10-ig kell elküldeni, ezt követően kerül megküldésre a záróvizsga időpontokkal kapcsolatos részletesebb tájékoztató. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére a záróvizsgán való részvétel térítésköteles (15.000 Ft). A záróvizsga díj befizetésére vonatkozó információkat a Központi Tanulmányi Iroda 2024. január 10-e után küldi meg Önnek.

A szakdolgozat leadási szándéknyilatkozat (7.1.sz. melléklet) szakdolgozat@etk.pte.hu email címre történő megküldésének határideje 2023. december 31. (vasárnap)

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje: 2024. január 10. (szerda)

 

A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó kérelem 2024. január 10-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az elfogadásra is kerül): 2024. január 17. (szerda).

A késedelmes leadás esetében a késedelmi díj 1.500.- Ft/nap, tehát annyiszor 1.500.- Ft-ot kell befizetni, ahány napotkésik a leadással. A díj befizetésére vonatkozó tájékoztatót szintén a Központi Tanulmányi Iroda küldi meg Önnek. Felhívom szíves figyelmét, hogy a záróvizsgát csak abban az esetben kezdheti majd meg, amennyiben az esetleges fizetési kötelezettségének eleget tesz.

Tájékoztatom továbbá, hogy A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59.§ (8) bekezdése rendelkezik a szakdolgozatokkal Neptun Tanulmányi Rendszerben történő feltöltésével kapcsolatban.

(A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat a TR-be feltölteni. feltöltési videó:  http://www.etk.pte.hu/szakdolgozat

A fenti rendelkezés alapján kérem, hogy 2024. január 10-ig, illetve késedelmes leadás esetén legkésőbb 2024. január 17-ig a szakdolgozatát töltse fel a NEPTUN Tanulmányi Rendszerben!

Továbbá a szakdolgozat melléklet file-ban a szakdolgozat könyvtárba szükséges feltölteni az alábbi kitöltött, aláírtnyomtatványokat is:

  • 6 sz. melléklet, 
  • 7.2 sz. melléklet,
  • 7.1 sz. melléklet,
  • nyilatkozat az írásmű eredetiségéről,
  • engedélyezett módosítási kérelem másolata (amennyiben van)

 

A szakdolgozat/diplomamunka címével, tartalmával, a konzulens személyével kapcsolatos bármilyen módosítás esetén, kérem a Szakdolgozattal/Diplomamunkával kapcsolatos módosítási kérelemhez tartozó formanyomtatványokat (3. és 4. számú melléklet, amely letölthető innen 

http://www.etk.pte.hu/oktatas/letoltheto-dokumentumok/szabalyzatok ) kitöltve az illetékes Tanszéken/Intézetnél időben leadni szíveskedjenek! 

 

A szakdolgozat/diplomamunka formai követelményeinek listáját az alábbi linken http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/szakdolgozat_formai_kovetelmeny_1_2014_j.pdf  található lista segítségével tudják ellenőrizni, melyet a szakdolgozattal/diplomamunkával nem kell leadni, azonban célszerű és javasolt ez alapján ellenőrizni a leadandó dolgozatot. (Amennyiben minden szempontnál az „igen” kockába lehet bejegyzést tenni, azzal a különbséggel, hogy jelen szabályozás értelmében a szakdolgozat bekötött példányára, valamint CD-re nincs szükség, úgy a dolgozata a Tanulmányi Osztály számára is elfogadható.) 

 

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy az 1/2014. sz. dékáni utasítás alapján a KARAKTERSZÁMOT absztrakt, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, ábrák/táblázatok, egyéb mellékletek, valamint szóköz NÉLKÜLkell figyelembe venni!

Továbbá felhívom a figyelmüket az alábbi, a TVSZ 61§ (4) pontban foglaltakban szabályozott végső záróvizsgázási lehetőségekről.

„…A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. szeptember 30-ig megszerezte, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhetnek.

Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. október 1. után szerezte meg, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhetnek azzal, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényeznie. A bizottság engedélyében –az időmúlásra tekintettel –rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről.”

Valamint az Egészségtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 4/B.§ alapján „A szabályzat 61. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kari Kreditátviteli Bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet a szakmailag releváns tantárgyak vizsgáinak megismétléséről.”

Az engedélyezéshez szükséges kérelem tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu e-mail címre történő benyújtásának határideje: 2023. december 15. (a kérelemhez nincs formanyomtatvány)

 

Amennyiben a szakdolgozat benyújtásával kapcsolatosan bármilyen módosítás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.

A Tanulmányi Osztály munkatársai nevében is sikeres záróvizsgát kívánva,

 

Tisztelettel:

Dr. habil ÁGOSTON István s.k.
egyetemi docens,
oktatási dékánhelyettes