magyar | english

A Kar története

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az egészségügyi főiskolai képzés a Szociális és Egészségügyi Miniszter 1989. augusztus 18-i keltezésű "Alapító Okirata" alapján 1990. szeptember 1-jén indult a Minisztérium, a POTE, valamint Somogy, Zala és Vas megyék vezetőinek közös előkészítő munkáját követően.

A következő időszakot a képzés folyamatos kiépítése és felfejlesztése jellemezte. Mivel egy-egy városban többféle képzés működött, "képzési központ" elnevezéssel és intézeti jogosultsággal rendelkező igazgatási jellegű szervezeti egységek kerültek kialakításra. A hallgatói létszám folyamatos emelkedése, az oktatók és oktatást segítők számának növekedése, a főiskolai tanári testület megalakulása de facto létrehozta a kari struktúrát. Következő feladat ennek jogi kodifikáltatása volt. A Kormány 132/1995. (XI. 9.) Korm. rendelete az eddigiekben de facto kari struktúrát de jure is elismerte.

A főiskolai képzés indításának célját képezte, hogy az egészségügy és szociálpolitika (szakmai, gazdasági, szervezeti és szerkezeti) átalakításához szakembereket képezzen olyan szinten, hogy azok képesek legyenek elméleti feladatok kidolgozására és gyakorlati megvalósítására egyaránt mind az elsődleges-, a másodlagos-, és a harmadlagos prevenció területén.

Képzéseink küldetése tehát, hogy társadalmunkban jól képzett és motivált oktatók segítségével, jól képzett és motivált diplomás egészségügyi szakemberek révén segítse az egyéneket, a családokat és a csoportokat abban, hogy meghatározzák és megvalósítsák testi, szellemi és társadalmi igényeiket és ezt annak az állandóan változó környezetnek kihívásai ellenére tegyék, ahol élnek és dolgoznak. Hivatásuk: művészet és tudomány legyen, amely megkívánja a diszciplina specifikus tudásanyagának és készségének ismeretét és alkalmazását. A végzettek képesek legyenek felhasználni mindazon technikákat és ismeretanyagot, amely az orvostudományból, a természettudományokból és a társadalomtudományokból származik. Képesek legyenek diplomásaink arra, hogy felismerjék, mikor van szükség szakmai továbbképzésre vagy a tudásuk felfrissítésére az irányítás, a tanítás, a klinikai gyakorlat vagy a kutatás terén, és meg is tegyék a szükséges lépéseket ennek érdekében.

Karunk a PTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, mely 2000. január 1-jétől az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. Az oktatás négy képzési központban zajlik: Kaposváron, Pécsett, Szombathelyen és Zalaegerszegen, ahol hatékony együttműködés alakult ki a helyi oktatókórházakkal és szociális intézményekkel.

Karunk úttörő szerepet játszik az egészségügyi és szociális képzések fejlesztésében is, melyet jól tükröznek többek közt az általunk kidolgozott, az országban elsőként indított egyetemi képzések (okleveles ápoló, okleveles védőnő) is. A két egyetemi szak létrehozását többek közt azért volt jelentős lépés, mert ezáltal az ellátás minőségének javulása mellett megteremtődött az egészségtudományi szakmák számára a doktori fokozat megszerzésének lehetősége, amelyre a karunkon megalakult Egészségtudományi Doktori Iskolában nyílik mód. Jelenleg 7 mesterképzési szakkal rendelkezünk, és további MSc képzések indítását is tervezzük.

2006. március 1.-től karunk Egészségtudományi Kar néven egyetemi karrá alakítására került sor.

Az Egészségtudományi Kar végzett diplomásai szakterületüknek megfelelően az európai normákat kielégítő kompetenciaszinttel rendelkeznek. Felkészültségük birtokában az egészségügyi és egészségügyi ellátó, szociális területeken működő teamek egyenrangú partnerei. Az Európai Unióban a közösségi jog alapján hét automatikusan elismert szakterület közül két területen (ápoló, szülésznő) lehet karunkon oklevelet szerezni.

A tudományos kutatómunka iránt érdeklődőket az 1993-ban alakult Tudományos Diákkör tömöríti, amelynek tagjai különböző kutatásokba bekapcsolódva sajátítják el a kutatómunka fortélyait, majd előadások, publikációk formájában közzéteszik kutatási eredményeiket. Diákjaink közül évről-évre több hallgató szerez elismerésre méltó helyezést a kari, regionális és országos konferenciákon.

A kar mindenkori vezetése stratégiai célnak tekintette és tekinti ma is, hogy a szakok oktatói bázisának stabilizálását elsősorban a karunkon kiváló eredménnyel végzett hallgatók megnyerésével kell biztosítani.

Jelentős külföldi kapcsolatokkal rendelkezünk valamennyi szak területén, ezért hallgatóinknak lehetősége van a tanulmányok egy részét külföldi partnerintézményeinkben eltölteni.

Intézményünkben angol és német egészségügyi szaknyelv oktatása folyik. Karunk az alap-, közép- és felsőfokú egészségügyi szaknyelvi vizsgák vizsgahelyeként is működik.

2008. szeptember 1-jétől a Pécsi Tudományegyetem részeként, karunk irányításával működik tovább a korábbi Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola. Ebből adódóan az országban egyedüliként karunk modell értékű módon tud képzési lehetőségeket biztosítani az egészségtudományi és szociális képzési területen a középfokú képzésektől egészen a főiskolai és egyetemi képzésekig, illetve az egészségtudományi doktori fokozat megszerzésének lehetőségéig.

2010. decemberében a Magyar Akkreditációs Bizottság engedélyezte a frankfurti német képzés indítását.

PTE ETK-t bemutató prezentáció

A fentieken túlmenően a PTE ETK meghatározó szerepet tölt be az egészségügyi szakmacsoportos továbbképzések szervezésében – évente megközelítőleg 6-700 fő közép- és felsőfokú egészségügyi szakdolgozó minőségi képzéséről gondoskodik a kar – valamint a hazai egészségügyi szakmapolitikai döntések előkészítésében.

A világon hetedikként 2014 októberében a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán alakult meg az a Konfuciusz Intézet, amely a jelenlegi akadémikus orvoslást kiegészítve a kínai medicinában gyökerező terápiás eljárások oktatására, tudományos módszerekkel történő vizsgálatára és alkalmazására vállalkozik.

A kormányzat a határontúli magyarság megtartása érdekében földrajzi és szakmai adottságainkból adódóan az egészségtudományi területen a PTE ETK-t kérte fel arra, hogy Szerbiában, Zomborban megteremtse az ápolóképzés feltételeit. Így a Szerbiában végzetteknek lehetősége lesz arra, hogy szülőföldjükön, magyar nyelven tudják folytatni felsőfokú egészségtudományi tanulmányaikat. Az első ápoló BSc évfolyam 2016 szeptemberétől idult el Zomborban.

2022. szeptemberétől alap- és mesterképzést indít a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar a határon túli Székelyudvarhelyen. Első körben ápoló és egészségügyi menedzser képzésekkel indulhat el az oktatás az újabb kihelyezett képzőhelyén, mindezzel mérföldkőhöz érkezett nem csupán a Pécsi Tudományegyetem, de a székelyföldi felsőoktatás is.

A képzés elindításának célja, hogy az anyaországban szerzett tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, tudásbázist és tudományos, kutatási kapcsolatokat és eredményeket Székelyföldön is átadhassák, ezzel elősegítve ennek a régiónak az egészségügyi szakember utánpótlását, a fiatalok helyben tartását, a diaszpóra magyarság, a határon túli értékek megőrzését, fejlesztését.